Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao

Fundusz bezpieczny

Fundusz bezpieczny - fundusz inwestycyjny lokujący większość aktywów w bezpieczne instrumenty finansowe. Taki fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony skarbowe i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i władze samorządowe.

Fundusz emerytalny

Fundusz emerytalny - instytucja sektora finansowego, której zadaniem jest gromadzenie i inwestowanie pieniędzy, a następnie zapewnienie swoim członkom po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego dochodów na emeryturze w formie comiesięcznych wypłat aż do śmierci (więcej: otwarty fundusz emerytalny).

Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny - osoba prawna działająca na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, której przedmiotem działalności jest proponowanie nabycia jednostek uczestnictwa i lokowanie zebranych środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Fundusz stabilnego wzrostu

Fundusz stabilnego wzrostu - fundusz inwestycyjny, który ze względu na budowę swojego portfela inwestycyjnego może dostosować swoją politykę inwestycyjną do aktualnej sytuacji rynkowej. Lokuje ok. 20-40% środków w akcjach i ok. 60-80% środków w obligacjach lub innych papierach dłużnych.

Fundusz z ochroną kapitału

Fundusz z ochroną kapitału - fundusz, który stosuje odpowiednią technikę zabezpieczenia portfela inwestycyjnego funduszu mającą na celu ochronę wartości aktywów funduszu przed spadkiem poniżej określonego poziomu.

Fundusz zrównoważony

Fundusz zrównoważony - fundusz inwestycyjny zakładający inwestowanie mniej więcej w równych proporcjach w akcje i obligacje. Celem takiego funduszu jest stabilne, długoterminowe zwiększanie wartości aktywów przez ich aktywne lokowanie w papierach wartościowych, zarówno tych związanych z podwyższonym ryzykiem, jak i o umiarkowanym poziomie ryzyka.
Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl