Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao

Agent transferowy

Agent transferowy - instytucja prowadząca rejestry uczestników funduszy, zajmuje się bieżącym uaktualnianiem sald rejestru, przyjmuje i realizuje dyspozycje uczestników funduszu (np. zmiany danych, przyjmowanie pełnomocnictw), organizuje i przeprowadza obieg dokumentów i środków pieniężnych. Funkcję tę może pełnić instytucja posiadająca odpowiedni system informatyczny zapewniający poufność gromadzonych danych.

Akcja

Akcja - instrument finansowy będący papierem wartościowym, emitowany przez spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną, świadczący o nabyciu kapitału tej spółki. Uprawnia do uczestnictwa w zyskach spółki w formie dywidendy, a także do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz udziału w jej majątku w przypadku likwidacji.

Akcjonariusz

Akcjonariusz - podmiot, który jest właścicielem akcji danej spółki.

Aktywa funduszu

Aktywa funduszu - cały majątek funduszu, czyli środki pieniężne i prawa majątkowe z tytułu wpłat, środki pieniężne oraz prawa majątkowe (np. papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego) nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.

Alokacja aktywów

Alokacja aktywów - podział portfela inwestycyjnego pomiędzy różne instrumenty finansowe.
Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl