Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao
Jesteś w: Mój portfel > Przystań dla inwestycji

Przystań dla inwestycji

Powrót »
Dodano: 09.11.2016
Przystań dla inwestycji

Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus może stanowić atrakcyjną propozycję dla inwestorów poszukujących źródeł dochodu, które byłyby konkurencyjne wobec depozytów bankowych, przy umiarkowanie niskim poziomie ryzyka oraz niewielkich wahaniach wartości jednostki uczestnictwa.

Przystań dla inwestycji: takie skojarzenie budzi strategia inwestycyjna subfunduszu Pioneer Pieniężny Plus, wydzielonego w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Przystań przywodzi na myśl spokój, bezpieczeństwo i stabilność, ale może wiązać się także z poczuciem satysfakcji, że udało się dotrzeć do finału zaplanowanej podróży lub znaleźć schronienie i przeczekać niesprzyjający czas, aby później kontynuować zaplanowany rejs.

Każda inwestycja to swoista wyprawa – gdzie liczy się właściwie obrany cel oraz doświadczony nawigator, który swoją wiedzą wesprze nas w jego osiągnięciu. Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus może zainteresować inwestorów chcących lokować okresowe nadwyżki finansowe, którzy z jednej strony oczekują wyższego potencjału zysku niż ten oferowany przez klasyczne depozyty bankowe czy fundusze pieniężne, a z drugiej – mają awersję do ryzyka związanego z inwestycjami w akcje.

Wykorzystać zmiany koniunktury

Polityka inwestycyjna subfunduszu Pioneer Pieniężny Plus dobrze wpisuje się w aktualne i prognozowane uwarunkowania rynkowe. Na horyzoncie nie widać powodów, dla których obecne, niskie oprocentowanie lokat miałoby wzrosnąć. Wręcz przeciwnie: Polska od dwóch lat doświadcza deflacji; według danych GUS w lipcu 2016 roku spadek cen się pogłębił, osiągając poziom –0,9% w ujęciu rok do roku (tzw. wskaźnik CPI). Taniejące towary i usługi to jeden z powodów, który zwiększa prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Niskie stopy procentowe występują także w strefie euro – utrzymaniu się tego zjawiska sprzyja luźna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego.

Warto również zauważyć uniwersalną zaletę subfunduszy elastycznie inwestujących środki w instrumenty dłużne i rynku pieniężnego – stanowią one dobrą alternatywę w okresach, gdy koniunktura nie sprzyja inwestycjom w akcje. W tym kontekście warto też zwrócić uwagę na to, że gromadzone w subfunduszu środki mogą stanowić zapas gotówki, która – w przypadku zmiany nastrojów na rynku – może być wykorzystana na zakup funduszy z większym udziałem akcji.

Dochód z różnych źródeł

Połączenie potencjalnie wyższego zysku niż w przypadku klasycznych funduszy pieniężnych – z relatywnie niskim poziomem ryzyka w ramach jednego produktu finansowego – jest dużym wyzwaniem; nierzadko przypomina godzenie ognia i wody. Jednak odpowiednio dobrana i realizowana polityka inwestycyjna daje taką szansę. Zarządzający subfunduszem Pioneer Pieniężny Plus analizują wnikliwie rynek papierów dłużnych, m.in. pod kątem atrakcyjnych możliwości w segmencie obligacji korporacyjnych, które mogą stanowić do 70% aktywów subfunduszu.

Starannie wyselekcjonowane – z uwzględnieniem spodziewanego zysku, ryzyka i płynności – obligacje przedsiębiorstw zwiększają potencjalną rentowność inwestycji. Oprócz obligacji korporacyjnych portfel subfunduszu składa się z innych dłużnych instrumentów finansowych, takich jak polskie obligacje skarbowe, obligacje rządowe państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów OECD, a także z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów bankowych. Do 30% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty finansowe i depozyty denominowane w walutach obcych.

Zarządzający mają możliwość osiągania mniejszej zmienności, także dzięki temu, że mogą elastycznie dopasowywać portfel subfunduszu do zmian poziomu ryzyka stopy procentowej. Ponadto tak kształtują strukturę portfela, aby subfundusz (m.in. poprzez udział w portfelu obligacji korporacyjnych) mógł osiągnąć konkurencyjne wyniki nawet wtedy, gdy oprocentowanie depozytów rośnie.

 

Pioneer Pieniężny Plus - podstawowe informacje

 

Elastyczność i wygoda

Fundusze inwestycyjne, w tym subfundusz Pioneer Pieniężny Plus, oferują uczestnikom dużą swobodę wyboru częstotliwości i wysokości wpłat oraz odkupień. Inwestorzy nie muszą również z góry deklarować okresu inwestycji. Ponadto fundusze charakteryzują się korzystnym w stosunku do lokat sposobem naliczania podatku od dochodów kapitałowych – następuje ono dopiero w momencie wycofania środków poprzez odkupienie jednostek subfunduszu. Do tego czasu wszystkie zainwestowane środki „pracują” na wynik (w przypadku lokaty podatek jest naliczany przy każdym jej odnowieniu). Warto zauważyć, że przeniesienie środków do innego subfunduszu w ramach jednego funduszu parasolowego nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od dochodów kapitałowych (będzie on pobrany dopiero w momencie zakończenia inwestycji).

Subfundusz Pioneer Pieniężny Plus łączy uniwersalne zalety funduszy z polityką inwestycyjną wpisującą się w aktualną sytuację rynkową i spełniającą wynikające z niej oczekiwania wielu inwestorów. Podejmowane przez nich decyzje inwestycyjne wskazują, że cenione są dziś rozwiązania, które zapewniają większą stabilność niż typowy fundusz obligacyjny, ale dają przy tym szansę na wyższą stopę zwrotu niż generowana przez klasyczne fundusze pieniężne.

 
Opracowanie,
Zespół Pioneer Pekao TFI S.A.

 


Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.

Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl