Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao
Jesteś w: Mój portfel > IKE i IKZE: oszczędzanie z ulgą

IKE i IKZE: oszczędzanie z ulgą

Powrót »
Dodano: 22.12.2014
IKE i IKZE: oszczędzanie z ulgą

Na niekorzystne trendy demograficzne wpływu nie mamy, ale na wysokość przyszłej emerytury już tak. Dodatkowe zabezpieczenie przyszłości to już dziś de facto obowiązek każdego z nas.

Demografia jest nieubłagana: nie ma szans na to, by obowiązkowe świadczenia emerytalne zapewniły jakość życia z okresu aktywności zawodowej. Problem starzenia się społeczeństwa, już odczuwalny w krajach zachodniej Europy, wkrótce da o sobie znać także w Polsce. I to z niedocenianą przez wielu z nas siłą. Według opublikowanej w październiku 2014 roku przez Główny Urząd Statystyczny „Prognozy ludności na lata 2014–2050” do połowy wieku populacja naszego kraju zmniejszy się o 4,5 mln osób. Równocześnie szybko będzie rosnąć średni wiek mieszkańca Polski. Dziś mediana wieku to 38,2 lat, ale za 35 lat ma ona wynieść 50. Z punktu widzenia stabilności systemu emerytalnego jednak najbardziej złowieszczy wymiar ma inny wskaźnik: prognozowany indeks starości, czyli proporcja osób młodych (do 14. roku życia) do osób starszych (powyżej 65. roku życia). Dziś na 1000 juniorów przypada 983 seniorów – w 2050 roku liczba osób w wieku 65+ wzrośnie niemal trzykrotnie, do 2693.

Ta dysproporcja przełoży się na wydolność systemu emerytalnego – dlatego powinniśmy już dziś pomyśleć o zabezpieczeniu przyszłości. Dodatkowy kapitał, który uzupełni świadczenie z ZUS i (ewentualnie) OFE, to komfort psychiczny nie tylko dla samego emeryta, lecz także jego najbliższych. Zgromadzone środki pozwolą zarówno na spokojne życie, zakup leków, rehabilitację, jak i na hobby czy np. podróże, na które wcześniej nie zawsze udawało się znaleźć czas.

 

Lżej o ulgę

Zachętą do długoterminowego oszczędzania są ulgi podatkowe obecne w dwóch produktach finansowych dostępnych w ramach III filaru emerytalnego: indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ich nazwa jest zbliżona, ale różnią się one rodzajem preferencji podatkowych.

Co ważne, można skorzystać jednocześnie z obu produktów. Dlatego jeśli zabezpieczenie emerytalne jest dla nas ważne, warto gromadzić pieniądze zarówno na IKE, jak i na IKZE.

Potencjalne korzyści z IKE są znaczące, zwłaszcza jeśli udałoby się zasilać konto kwotą równą limitowi wpłat na dany rok kalendarzowy (np. w 2014 roku wynosi on 11 238 zł) i wytrwać w tym postanowieniu do czasu, kiedy zgodnie z ustawą o IKE i IKZE [1] będzie można dokonać wypłaty środków. Uzyskamy wtedy zwolnienie wypracowanych zysków z 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie wykorzystać w pełni limitu, warto zasilać IKE adekwatnie do swoich możliwości. Przy 200 zł wpłacanych co miesiąc i średniej stopie zwrotu z inwestycji na poziomie 6% ulga podatkowa po 30 latach wyniesie 23,5 tys. zł. Przy takich założeniach u progu emerytury będziemy dysponować dodatkowym kapitałem w wysokości blisko 196 tys. zł [2].

 

Nagroda od razu

Konstrukcja IKZE jest odmienna. Zakłada ona, że zachęta podatkowa pojawia się już na początku inwestycji. Każdą wpłatę na konto – do ustalonego limitu (w 2014 roku 4 495,20 zł) – możemy odliczyć od podstawy opodatkowania w danym roku. Co ważne, po zmianach z początku 2014 roku kwota limitu jest stała dla wszystkich, niezależnie od dochodu. Warto pamiętać, że w 2014 roku maksymalna kwota ulgi wynosi odpowiednio 809 zł lub 1 438 zł – w zależności od stawki podatku dochodowego: 18% lub 32%. Oszczędzając na IKZE , musimy jednak liczyć się z tym, że przy wypłacie środków z konta (po osiągnięciu 65. roku życia oraz pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych) zapłacimy 10-procentowy podatek dochodowy.

Prognozy ludności na lata 2014 - 2050

 

Indywidualnie dopasowane

W ofercie Pioneer Pekao TFI dostępne są dwa programy, które w prosty i wygodny sposób pozwalają na długoterminowe oszczędzanie na emeryturę. Poza ulgami podatkowymi zapewniają także dodatkowe korzyści. Przykładowo, Program Pioneer Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (Program IKZE) posiada mechanizm dostosowania poziomu ryzyka i potencjału wzrostu inwestycji do okresu oszczędzania pozostałego do ukończenia przez oszczędzającego 65. roku życia. Proporcje podziału wpłat pomiędzy poszczególne subfundusze Pioneer wchodzące w skład Portfela Programu zmieniają się wraz z upływem lat tak, aby zapewnić początkowo większy potencjał zysku z rynku akcji, a następnie ograniczać ryzyko w miarę zbliżania się końca okresu oszczędzania.

Program Pioneer Indywidualne Konta Emerytalne (Program IKE) daje zaś inwestorom dużą swobodę w doborze strategii inwestycyjnej. Mogą oni zbudować swój portfel, opierając się maksymalnie na trzech funduszach/subfunduszach wybranych spośród szerokiej oferty dostępnej w Programie IKE, zróżnicowanych zarówno pod względem udziału części akcyjnej i obligacyjnej, jak i zasięgu geograficznego.

 

Program IKE a Program IKZE – porównanie

Porównanie IKE i IKZE

Podstawowe cechy

ulga podatkowa – zwolnienie z 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych;
zniżki w opłatach manipulacyjnych (od 30 do 100%) dla oszczędzających dłużej niż 3 lata i spełniających warunki minimalnych wpłat określone w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE;
dowolna częstotliwość wpłat – do wysokości rocznego limitu;
dostęp do szerokiej oferty funduszy i subfunduszy Pioneer zróżnicowanych pod względem strategii inwestycyjnej oraz zasięgu geograficznego;
uśrednianie ceny zakupu jednostek uczestnictwa w przypadku regularnych wpłat;
zabezpieczenie bliskich – środki są dziedziczone; uczestnik może też wskazać osoby uprawnione do ich odebrania po jego śmierci.

 

 

 

ulga podatkowa – możliwość odliczania wpłat od podstawy opodatkowania;
zniżki w opłatach manipulacyjnych – już od początku oszczędzania;
dowolna częstotliwość wpłat – do wysokości rocznego limitu;
możliwość wyboru jednego z dwóch Portfeli: Dynamicznego Inwestowania lub Stabilnego Inwestowania – każdy zbudowany jest z trzech subfunduszy. Portfele różnią się proporcjami podziału wpłat na poszczególne subfundusze;
mechanizm dostosowania poziomu ryzyka i potencjału wzrostu inwestycji do okresu oszczędzania pozostałego do ukończenia przez oszczędzającego 65. roku życia – im bliżej osiągnięcia tego wieku, tym większy udział subfunduszy o niższym ryzyku inwestycyjnym;
możliwość realokacji dotychczas zgromadzonych środków;
uśrednianie ceny zakupu jednostek uczestnictwa w przypadku regularnych wpłat;
zabezpieczenie bliskich – środki są dziedziczone; uczestnik może też wskazać osoby uprawnione do ich odebrania po jego śmierci.
Warunki i sposób wypłaty środków
Wypłata może nastąpić po ukończeniu przez oszczędzającego 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu innych warunków umożliwiających wypłatę przewidzianych w ustawie o IKE i IKZE. Wypłacane środki będą zwolnione z opodatkowania. Wypłata może nastąpić po osiągnięciu przez oszczędzającego 65 lat oraz pod warunkiem że wcześniej, w minimum 5 latach kalendarzowych, dokonywane były jakiekolwiek wpłaty. Wypłata następuje jednorazowo bądź w ratach – przez co najmniej 10 lat. Wypłacone środki będą opodatkowane 10-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

 

 

[1] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. nr 116, poz. 1205 z późniejszymi zmianami).

[2] Wyliczenia mają na celu zaprezentowanie zasad funkcjonowania mechanizmów finansowych i mają charakter wyłącznie poglądowy. Wykorzystana stopa zwrotu jest hipotetyczna i nie może być interpretowana jako gwarancja uzyskania podobnego wyniku w przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl