Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao
Jesteś w: Mój portfel > Globalne akcje w akcji

Globalne akcje w akcji

Powrót »
Dodano: 21.04.2017
Globalne akcje w akcji

Scenariusz postępującego ożywienia globalnej gospodarki to szansa dla inwestorów, którzy stawiają na zaangażowanie w akcje, ale mają świadomość tego, że zmienność rynków powinna skłaniać do silnej dywersyfikacji geograficznej. Na tę potrzebę odpowiada nowy subfundusz Pioneer Strategii Globalnej – dynamiczny, wchodzący w skład funduszu parasolowego Pioneer Strategie Funduszowe SFIO.

Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej – dynamiczny to najnowszy produkt Pioneer Pekao TFI S.A., dostępny w cenionej przez inwestorów linii produktowej strategie globalne. Trzy tworzące ją subfundusze inwestują w starannie wyselekcjonowane fundusze z oferty wiodących firm zarządzających aktywami na świecie. To, co je odróżnia od siebie, to dopuszczalny udział zagranicznych instrumentów finansowych o charakterze akcyjnym. Dzięki temu każdy inwestor znajdzie w nowej linii rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb, horyzontu i profilu ryzyka. Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej – dynamiczny, zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, może inwestować do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych z ekspozycją na globalny rynek akcji.

 

Fundusz funduszy

Trzy subfundusze uruchomione w ramach linii strategie globalne umożliwiają inwestowanie w starannie wyselekcjonowane fundusze z oferty wiodących firm zarządzających aktywami na świecie. kątem wyników, perspektyw i potencjału wzrostu, ale także podejścia do zarządzania ryzykiem. Ich aktywny dobór pozwala na zoptymalizowanie składu portfela subfunduszu w zależności od sytuacji na poszczególnych rynkach czy w danych sektorach globalnej gospodarki. Zarządzający mają możliwość elastycznego reagowania na wydarzenia rynkowe i zmiany koniunktury, co nabiera szczególnego znaczenia w okresach podwyższonej zmienności.

Szerokie możliwości inwestycyjne subfunduszu pozwalają na czerpanie korzyści ze wzrostów najodleglejszych rynków na świecie. Dzięki temu rozwiązaniu klient ma możliwość partycypowania w zyskach na rynkach, do których dostęp często jest utrudniony ze względów technicznych (nie są dostępne poprzez krajowe biura maklerskie). Nie musi monitorować sytuacji na poszczególnych rynkach – to zarządzający podejmują decyzje, w co, kiedy i na jakich rynkach inwestować.

 

Trzy subfundusze uruchomione w ramach linii strategie globalne umożliwiają inwestowanie w starannie wyselekcjonowane fundusze z oferty wiodących firm zarządzających aktywami na świecie.

 

Pozytywne sygnały

Prognozy makroekonomiczne dla wiodących gospodarek wskazują, że obecnie możemy mieć do czynienia z korzystnym, sprzyjającym rynkom akcji rozwojem wydarzeń. Według szacunków Pioneer Investments dynamika globalnego wzrostu gospodarczego w 2017 roku może osiągnąć poziom 3,6%. Szybciej będą rosły rynki wschodzące (spodziewane czteroprocentowe tempo wzrostu), ale kraje rozwinięte też charakteryzować będzie relatywnie wysokie średnie tempo rozwoju (2%).

W pozytywny scenariusz wpisują się działania wielu rządów i banków centralnych, które starają się stymulować gospodarki swoich krajów poprzez różnorodne działania. Luźna polityka monetarna (czyli polityka utrzymywania niskich stóp procentowych i realizowany program skupu aktywów) Europejskiego Banku Centralnego i Banku Japonii w połączeniu z możliwym poluzowaniem fiskalnym w wybranych gospodarkach (obniżanie podatków, zwiększanie wydatków rządowych czy programy wspierające firmy) mogą być przyczynkiem do dalszego ożywienia w światowej gospodarce.

Działania stymulujące powinny w nieodległej perspektywie skutkować zwiększeniem optymizmu konsumentów i wstrzymujących inwestycje przedsiębiorców, a tym samym w efekcie zaowocować poprawą sytuacji makroekonomicznej. Dodatkowym impulsem wzrostowym może być budząca się inflacja, która zazwyczaj zwiększa skłonność do konsumpcji (także poprzez wzrost wynagrodzeń), ale również przyczynia się do poszukiwania alternatywnych sposobów przechowywania i pomnażania oszczędności.

Tak zdefiniowane uwarunkowania zewnętrzne mogą sprzyjać zwiększeniu zaangażowania w fundusze z przynajmniej częściowym udziałem akcji w portfelu. Należy jednak mieć świadomość utrzymującej się zmienności i niepewności, zwłaszcza tej o charakterze geopolitycznym. Ryzyko geopolityczne oraz napięty kalendarz wyborczy (Francja, Niemcy) krótkoterminowo mogą zwiększać podatność rynków na zawirowania. Szeroka dywersyfikacja inwestycji oraz staranna selekcja aktywów, wpisane w strategię subfunduszu Pioneer Strategii Globalnej – dynamiczny, mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego.

 

Schemat budowania portfela subfunduszu - Pioneer Strategii Globalnej

 

Stała zmiana

Jedyną stałą rzeczą jest zmiana – miał mawiać już Heraklit z Efezu. Obserwowaną na rynkach zmienność prawdopodobnie należy uznać za stałą cechę współczesnych czasów. Nakładanie się na siebie nowych zjawisk i trendów, zarówno geopolitycznych, jak i społecznych czy technologicznych, wymusza dostosowywanie strategii do aktualnych uwarunkowań. Dlatego tak ważna jest możliwość elastycznego kształtowania portfela subfunduszu Pioneer Strategii Globalnej – dynamiczny. Warto pamiętać, że inwestorzy także sami mogą odpowiednio reagować – poprzez przenoszenie środków w ramach jednego funduszu parasolowego. Jeśli przykładowo uznamy, że koniunktura wymaga zmiany  strategii na mniej agresywną, możemy zwiększyć zaangażowanie w subfunduszu Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny lub Pioneer Strategii Globalnej, cechujących się mniejszym udziałem instrumentów finansowych o charakterze akcyjnym i tym samym niższym poziomem ryzyka. Dodajmy, że przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami w ramach funduszu parasolowego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego (podatek od dochodów kapitałowych pobierany jest dopiero przy odkupieniu jednostek).

 

Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - podstawowe informacje

KORZYŚCI GŁÓWNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ
wykorzystanie potencjału poszczególnych rynków – dostęp do szerokiej oferty najlepszych zagranicznych funduszy akcyjnych z oferty wiodących firm zarządzających aktywami;
możliwość elastycznego reagowania na wydarzenia i zmiany koniunktury na poszczególnych rynkach;
szansa na atrakcyjne stopy zwrotu – możliwe dzięki wykorzystywaniu różnic i zmian potencjału poszczególnych rynków finansowych;
szeroka dywersyfikacja inwestycji – poprzez alokację środków w najlepsze globalne rozwiązania;
wyspecjalizowany, doświadczony zespół zagranicznych zarządzających;
ciągłe monitorowanie i ocena rynków zagranicznych oraz poszczególnych funduszy (zarówno pod kątem ich potencjału, jak i zarządzania ryzykiem).
• Pioneer Strategii Globalnej – dynamiczny jest subfunduszem o charakterze akcyjnym;
• subfundusz może inwestować do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze akcyjnym, inwestujące na globalnym rynku akcji;
• subfundusz może lokować łącznie do 30% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty z grupy Pioneer;
• dla zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe;
• subfundusz lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych;
• w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz wykorzystuje instrumenty pochodne.

 

 
Opracowanie,
Zespół Pioneer Pekao TFI S.A.

 

 


Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji. Znaczna część aktywów subfunduszu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej znajdują się w prospekcie informacyjnym funduszu.


Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl