Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao
Jesteś w: Mój portfel > Emerytalny duet

Emerytalny duet

Powrót »
Dodano: 03.11.2016
Emerytalny duet

IKE i IKZE nie tylko brzmią podobnie, lecz także – co najważniejsze – odgrywają podobną rolę: efektywnie pomagają w długoterminowym budowaniu kapitału. To, co je różni, to zastosowane preferencje podatkowe. Warto poznać oba rozwiązania, tym bardziej że możemy skorzystać z nich jednocześnie, zwiększając szansę na godziwą emeryturę.

  • Program Pioneer Indywidualne Konta Emerytalne[1]
  • Program Pioneer Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego[2]


Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) można zakładać od 2004 roku. Osoby, które przez 12 lat zdecydowały się regularnie inwestować środki z myślą o przyszłej emeryturze, już dziś mogą docenić efekty ulgi podatkowej związanej z IKE. Wyobraźmy sobie, że na ich konto IKE trafiało 500 zł miesięcznie, czyli 6 tys. zł rocznie (to niespełna połowa limitu wpłat na 2016 rok), a dotychczasowa średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji wyniosła 4%[3]. Po 12 latach wartość zgromadzonego kapitału przekracza już 92 tys. zł, przy sumie wpłat 72 tys. zł. Gdyby wyjście z inwestycji wiązało się z koniecznością zapłacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych, należałoby odprowadzić ponad 3,8 tys. zł podatku. Decydując się na IKE, jesteśmy po spełnieniu ustawowych warunków zwolnieni z tego podatku, tak więc wypracowane dochody z inwestycji będą mogły w całości powiększyć kapitał zgromadzony na emeryturę.

Pamiętajmy przy tym, że powyższe obliczenia dotyczą okresu 12 lat, a emerytalny horyzont jest dla większości z nas znacznie bardziej odległy. Osoby, które są na początku swojej drogi zawodowej, mająszansę na 30–40 lat regularnego oszczędzania, a więc i na znacznie większe oszczędności niż w opisanym przykładzie. W przypadku Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które funkcjonują od 2012 roku, na „nagrodę” nie trzeba czekać latami – pojawia się ona od razu na starcie inwestycji, przy każdorocznym wypełnieniu zeznania podatkowego. Od dochodu, czyli podstawy opodatkowania, możemy odliczyć wpłaty na IKZE do wysokości rocznego limitu (w 2016 roku to 4866 zł). Korzyściami związanymi z zachętami podatkowymi są nie tylko realne oszczędności. Ważny jest także aspekt psychologiczny. Ulgi mobilizują do świadomego zarządzania swoimi finansami i uwzględnienia w nich odległych, nierzadko o dekady, potrzeb.

Przy długoterminowym oszczędzaniu najważniejszą rolę odgrywają czas i regularność. Dlatego warto zdecydować się na IKE czy IKZE, nawet jeśli nasze obecne możliwości finansowe pozwalają na wykorzystanie tylko części ustawowego limitu wpłat na dany rok. Program IKE i Program IKZE, dostępne w ofercie Pioneer Pekao TFI, zostały tak skonstruowane, by praktycznie każdy mógł z nich skorzystać, m.in. ze względu na przystępne kwoty jednorazowych wpłat. Dodatkową motywacją są zniżki w opłatach manipulacyjnych (szczegóły w tabeli "Kompendium wiedzy o Programie IKE i Programie IKZE").

 

Jak optymalnie wykorzystać korzyści IKE i IKZE? Który z produktów wybrać? A może oba? Porównajmy konstrukcję i zalety obu rozwiązań.

 

Preferencje podatkowe

Wybierając pomiędzy IKE i IKZE, warto zastanowić się, czy bardziej motywuje nas nagroda na finiszu (IKE), czy na starcie (IKZE)? Trudno bowiem mówić o obiektywnej wyższości jednego rozwiązania nad drugim. Można również skorzystać z obu rozwiązań, zwiększając szansę na zgromadzenie kapitału, który pozwoli zachować na emeryturze jakość życia z czasów aktywności zawodowej.

Podobieństwa: gromadzenie oszczędności na kontach IKE i IKZE premiowane jest atrakcyjną, odczuwalną zwłaszcza przy długoterminowym inwestowaniu, ulgą podatkową.

Różnice: odmienny mechanizm naliczania ulgi.

Limity wpłat aktualizowane co roku

Kwotę wpłaty do Programu IKE czy Programu IKZE możemy dostosować do swoich możliwości – nawet 100 zł czy 200 zł miesięcznie ma ogromne znaczenie.

Podobieństwa: limity wpłat na IKE i IKZE są rokrocznie waloryzowane i ogłaszane w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Różnice: inna jest wysokość limitów. W 2016 roku na IKE możemy wpłacić nie więcej niż 12 165 zł, a na IKZE – 4866 zł.

Szeroka oferta funduszy i subfunduszy

Podobieństwa: uczestnicy zarówno Programu IKE, jak i Programu IKZE mają dużą swobodę w dopasowaniu portfela funduszy/ subfunduszy m.in. do akceptowanego przez nich poziomu ryzyka. Co więcej, uczestnicy mają możliwość konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa między funduszami/subfunduszami dostępnymi w Programie IKE w trakcie trwania inwestycji oraz możliwość realokacji4 dotychczas zgromadzonych środków w Programie IKZE.

Różnice: w ramach Programu IKE uczestnik może w jednym czasie posiadać maksymalnie trzy konta IKE w różnych wybranych przez siebie funduszach/subfunduszach. Wygodną opcją dostępną w Programie IKZE jest możliwość wyboru jednego z dwóch „gotowych” Portfeli modelowych (Dynamicznego Inwestowania lub Stabilnego Inwestowania), w których skład wchodzą trzy subfundusze. Uczestnik może także samodzielnie zbudować swój Portfel indywidualny, złożony z maksymalnie sześciu funduszy/subfunduszy.

Warunki wypłaty

Podobieństwa: wypłata środków następuje jednorazowo lub w ratach, po ukończeniu określonego wieku. Dla Programu IKE granicą jest wiek 60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych i ukończenie 55. roku życia oraz spełnienie innych warunków umożliwiających wypłatę przewidzianych w Ustawie o IKE i IKZE[5]; w Programie IKZE do wypłaty uprawnia ukończenie 65. roku życia (pod warunkiem że wcześniej, w minimum pięciu latach kalendarzowych, dokonywane były jakiekolwiek wpłaty).

Różnice: do naszej dyspozycji jest całość środków zgromadzonych w Programie IKE, natomiast środki z IKZE będą podlegać opodatkowaniu 10-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Fakt, iż IKE i IKZE relatywnie wolno przyjmują się w polskim społeczeństwie, można tłumaczyć m.in. obawą, że decyzja o przekazaniu środków na konto IKE czy IKZE jest nieodwracalna – a po środki będziemy mogli sięgnąć dopiero za kilkadziesiąt lat. Oczywiście, taki jest cel tych produktów – by budować kapitał na emeryturę – i temu podporządkowany jest system ulg podatkowych. Gdyby jednak zaszła jakaś życiowa okoliczność zmuszająca nas do wypowiedzenia umowy, możemy to zrobić w każdej chwili. W takiej sytuacji w IKE zwracane środki zostaną pomniejszone o należny podatek od dochodów kapitałowych[6], a w IKZE zwrot środków podlegać będzie opodatkowaniu PIT według skali podatkowej.
Byłoby jednak idealnie, gdyby udało się dotrwać w postanowieniu do osiągnięcia wieku uprawniającego do wypłaty – wtedy efekt kumulacji czasu, wypracowanego wzrostu wartości inwestycji i ulg podatkowych może nas naprawdę mile zaskoczyć… Dlatego warto otworzyć konto zarówno w Programie IKE, jak i w Programie IKZE i – zaczynając choćby od niewielkich wpłat – przekonać się samodzielnie, jak wygodnie i efektywnie można budować kapitał na emeryturę. Każda podróż – także ta emerytalna – zaczyna się od pierwszego kroku. Czas go zrobić.

 

Kompendium wiedzy o Programie IKE i Programie IKZE

  Program IKE Program IKZE
Ulgi podatkowe • zwolnienie z 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych dla każdego uczestnika dokonującego wypłaty na warunkach określonych w Ustawie o IKE i IKZE • niższy podatek dochodowy – wpłaty dokonane na IKZE w danym roku kalendarzowym można odliczyć od dochodu (podstawy opodatkowania) w zeznaniu podatkowym za ten rok
  Skorzystaj z kalkulatora ulg podatkowych.
Oferta funduszy/subfunduszy • 30 funduszy i subfunduszy Pioneer dostępnych w ramach Programu IKE • możliwość wyboru jednego z dwóch Portfeli modelowych (Dynamicznego Inwestowania lub Stabilnego Inwestowania składających się z trzech subfunduszy) bądź Portfela indywidualnego (zbudowanego przez uczestnika samodzielnie w oparciu o maksymalnie sześć funduszy/subfunduszy spośród 30 dostępnych w tym portfelu) 
Limit wpłat w 2017 roku • 12 789 zł 5115,6 zł
Wysokość wpłat

pierwsza wpłata
minimum 500 zł,
kolejne wpłaty
minimum 100 zł 

pierwsza wpłata minimum 200 zł, przy czym w Portfelu indywidualnym pierwsza wpłata na każdy fundusz/subfundusz wchodzący w skład tego portfela nie może być niższa niż 100 zł,
kolejne wpłaty – w Portfelu modelowym to minimum 100 zł, a w Portfelu indywidualnym minimum 100 zł na dany fundusz/subfundusz wchodzący w skład tego portfela 
Zniżki w opłatach manipulacyjnych • dla oszczędzających dłużej niż trzy lata i spełniających warunki minimalnych wpłat określone w Warunkach uczestnictwa w Programie IKE  • już od początku oszczędzania 
Wpłata • po ukończeniu 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia oraz spełnieniu innych warunków umożliwiających wypłatę przewidzianych w Ustawie o IKE i IKZE,
• wypłacane środki będą zwolnione z opodatkowania,
• wypłata może być jednorazowa bądź w ratach 
• po ukończeniu 65 lat oraz pod warunkiem że wcześniej, w minimum pięciu latach kalendarzowych, dokonywane były jakiekolwiek wpłaty,
• wypłata środków po zakończeniu okresu oszczędzania oraz wypłata na rzecz osób uprawnionych podlegać będą opodatkowaniu 10-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
• wypłata może być jednorazowa bądź w ratach 
Elastyczność • możliwość konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa między funduszami/subfunduszami dostępnymi w Programie IKE (z zastrzeżeniem, że w jednym czasie można posiadać maksymalnie trzy konta IKE)  • możliwość realokacji dotychczas zgromadzonych środków, a w Portfelu indywidualnym także możliwość zmiany funduszy/subfunduszy wchodzących w jego skład,
• możliwość zmiany Portfela modelowego na Portfel indywidualny 
  Dziedziczenie możliwość wskazania osób uprawnionych do odbioru środków zgromadzonych w Programie IKE i Programie IKZE po śmierci uczestnika; w przypadku braku wskazania tych osób środki wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych

 

 
Opracowanie,
Zespół Pioneer Pekao TFI S.A.

 


[1] W artykule również jako: Program IKZE.

[2] Mediana – wartość, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba osób.

[3] Przyjęta do symulacji stopa zwrotu ma charakter poglądowy i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych zysków w przyszłości.

[4] Realokacja to zmiana procentowych udziałów zgromadzonych środków w poszczególnych funduszach/subfunduszach wchodzących w skład portfela uczestnika i/lub zmiana funduszy/subfunduszy wchodzących w skład Portfela indywidualnego, i/lub zmiana Portfela modelowego na Portfel indywidualny, dokonywana poprzez konwersje i/lub odpowiednio zamiany jednostek uczestnictwa.

[5] Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1147 z późn. zm.).

[6] W przypadku gdy miała miejsce wypłata transferowa z pracowniczego programu emerytalnego (PPE) do IKE, środki zostaną pomniejszone również o kwotę stanowiącą 30% sumy składek podstawowych.

Pioneer Pekao TFI S.A. oferuje prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych w ramach Programu Pioneer Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego w ramach Programu Pioneer Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie IKE i Programie IKZE określają Warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w internecie na stronie www.pioneer.com.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pioneer.com.pl. Z uwagi na to, że Program IKE i Program IKZE oparte są na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl