Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji i lepszego dostosowania strony do preferencji użytkownika. Pliki te można zablokować w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej.
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Magazyn Uczestników funduszy Pekao
Jesteś w: Poradnik > Co wpływa na kurs akcji

Co wpływa na kurs akcji

Powrót »
Dodano: 25.04.2017
Co wpływa na kurs akcji

Nieodłączną cechą rynku giełdowego jest to, że kurs notowanych na nim akcji podlega wahaniom zarówno w krótkim, jak i długim terminie. O wycenie akcji decyduje bardzo wiele czynników związanych z koniunkturą gospodarczą, jak również funkcjonowaniem danej spółki. Istotne znaczenie ma także aspekt psychologiczny: trudno przewidzieć skutki takich emocji, jak strach czy chciwość. Dlatego w grze giełdowej nie wszyscy wygrywają.

Posiadacz choćby jednej akcji spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Z tego tytułu nabywa prawo do wypłacanej dywidendy i uczestniczenia w podziale majątku spółki w momencie jej rozwiązania lub likwidacji. Nabycie akcji uprawnia także do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, czyli możliwości współdecydowania o wielu kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółki, np. o wyborze jej władz czy sposobie podziału zysku.

Bycie akcjonariuszem to nie tylko prawa i potencjalne korzyści finansowe. „Akcje dają posiadaczowi możliwość uzyskania większego zysku niż obligacje, ale również niosą ze sobą ryzyko poniesienia większych strat” – czytamy w „Poradniku Inwestora. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym”, wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Realizacja pozytywnego scenariusza rozwoju przedsiębiorstwa przekłada się na jego wycenę. Inwestor może liczyć na zwiększenie wartości spółki, a tym samym na wzrost kursu posiadanych przez siebie akcji i wysoką stopę zwrotu z zainwestowanych oszczędności. Dodatkowym „bonusem” może być dywidenda. Jednak, jak przestrzega w swojej broszurze KNF, każdy medal ma dwie strony. Negatywny rozwój wypadków – przykładowo wyprzedaż akcji danej spółki przez inwestorów, spowodowana np. opublikowanymi przez nią złymi informacjami – pociąga za sobą ryzyko poniesienia straty na zainwestowanym kapitale, włącznie z możliwością całkowitej jego utraty.

Informacja to podstawa

Według ekspertów KNF inwestor planujący zakup akcji powinien być świadomy, że głównym czynnikiem wpływającym na zachowanie się kursu akcji spółki jest informacja – bieżąca lub okresowa. Jej publikacja może wywołać zarówno wzrost, jak i spadek zainteresowania walorami przedsiębiorstwa.

„Inwestor musi uważnie śledzić wszystkie informacje na temat spółki pojawiające się w mediach. Obowiązujące prawo zobowiązuje spółki do informowania o wszystkich ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w spółce, takich jak zawarcie istotnych umów, zmiany we władzach, jak również zobowiązuje te spółki do publikowania okresowych sprawozdań finansowych, które inwestor może wykorzystać do oceny sytuacji finansowej spółki, którą posiada w swoim portfelu” – czytamy w „Poradniku Inwestora”.

Na sytuację spółki, a tym samym na zachowanie się kursu jej akcji mogą też wpływać inne czynniki, które inwestor powinien brać pod uwagę, np. koniunktura gospodarcza czy zmiany kursów walut. „Na ile są to istotne czynniki, można było się przekonać w 2008 roku, w którym notowania cen akcji niektórych spółek na skutek m.in. zawirowań w gospodarce światowej, ale też przesilenia na polskim rynku akcji, spadły o kilkadziesiąt procent w przeciągu tylko kilku miesięcy” – przestrzega w swojej broszurze KNF.

Nie tylko popyt i podaż

W praktyce kurs akcji spółek notowanych na giełdzie jest wynikiem gry rynkowej, czyli popytu i podaży. Z jednej strony swoje oferty wystawiają zainteresowani kupnem danego waloru, z drugiej – zainteresowani sprzedażą. Ostatnia transakcja przeprowadzona na danej akcji wyznacza jej kurs. Ale ceny akcji konkretnych firm nie biorą się tylko z oczekiwań kupujących i sprzedających. Nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej pewności, co spowodowało zmianę ceny. Warto wiedzieć, że istnieją czynniki, których wpływ na zachowanie kursu papierów wartościowych jest bardziej lub mniej udowodniony.

Wycena jest uzależniona od aktualnej sytuacji danej spółki. Jeżeli osiąga ona dobre wyniki finansowe, można spodziewać się wzrostu kursu, w przeciwnym razie – spadku. Szanse na wzrosty mają też papiery firm ogłaszających nowe kontrakty, mających ambitne plany ekspansji. Rozwijająca się firma z biegiem czasu zarabia coraz więcej pieniędzy, a to powinno przełożyć się na rosnący zysk na akcję. I właśnie ten wskaźnik jest często obserwowany przez inwestorów.

Inwestorzy przywiązują też wagę do poziomu wskaźnika cena do zysku – syntetycznego obrazu tego, czy spółka jest niedowartościowana, czy przewartościowana. Nie bez znaczenia dla wyceny akcji jest także polityka dywidendowa danej spółki. Jeżeli spółka regularnie wypłaca dywidendę, może to stanowić przesłankę do wzrostu kursu. Pamiętajmy przy tym, że kurs akcji jest korygowany w dół o wartość wypłacanej dywidendy – i znajduje to odzwierciedlenie w kursie odniesienia ustalonym po ostatnim dniu prawa do dywidendy.

 

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na kurs – zwłaszcza w długim terminie – jest stabilność i transparentność działania spółki.

 

Inwestorzy lubią spokój

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na kurs – zwłaszcza w długim terminie – jest stabilność i transparentność działania spółki. Każda niespodziewana zmiana składu zarządu czy strategii może zachwiać jej wiarygodność i odbić się na wycenie akcji. Zachęcić inwestorów do kupna lub sprzedaży papierów danej firmy mogą też rekomendacje analityków.

Ważna jest także płynność akcji danej spółki: w czasach dekoniunktury mniej płynne spółki zazwyczaj więcej tracą na wartości. Niekorzystnie na cenę akcji spółki może wpłynąć również pogorszenie się kondycji branży, w której ona działa.

Szersze spojrzenie

Nie mniej istotne dla wyceny akcji są ogólne nastroje na światowych rynkach i koniunktura gospodarcza. W czasie globalnej bessy nawet spółki o bardzo dobrych wynikach finansowych mogą tracić na wartości. Z kolei w okresie hossy nawet akcje słabszych spółek mogą niespodziewanie zyskiwać.

Ważną rolę odgrywają także oceny i perspektywy sytuacji ekonomicznej oraz wskaźników makroekonomicznych. Przykładowo niska inflacja zachęca spółki do inwestycji zwiększających wartość firm. Przy wysokiej inflacji i niepewnej sytuacji gospodarczej inwestorzy mogą preferować inne rodzaje aktywów, jak np. obligacje lub lokaty bankowe.

Wpływ na kurs mogą mieć też decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, a także zmiany kursów walut czy cen surowców. To wszystko wpływa na koszt prowadzenia działalności firm, a co za tym idzie – na ich wyniki finansowe.

Czynnikiem zupełnie nieprzewidywalnym są kataklizmy, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie, tornada, które z reguły powodują spadki cen akcji na światowych giełdach. Podobne zawirowania na rynkach powodują zamachy terrorystyczne. W dłuższej perspektywie każda niepewność geopolityczna przekłada się na zwiększoną zmienność na rynkach finansowych.

 

Rynek kapitałowy, jak każdy inny, podatny jest na mody. Swoje pięć minut miały branże budowlana, internetowych start-upów czy energii odnawialnej.

 

Fundamenty i technika

Narzędziem pomocnym przy wycenie danej spółki jest analiza fundamentalna, bazująca na ocenie istotnych danych spółki i jej otoczenia. Autorzy „Analizy inwestora giełdowego”, wydanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, za najważniejsze czynniki fundamentalne uznają m.in. sytuację makroekonomiczną, politykę gospodarczą i monetarną, sytuację sektora i pozycję spółki na tle branżowych konkurentów, kondycję ekonomiczną spółki oraz jej mocne i słabe strony.

Wytrawni inwestorzy posługują się też analizą techniczną, która jest metodą badania trendów cenowych z wykorzystaniem historycznych kursów papierów wartościowych i wolumenu obrotów czy otwartych pozycji w kontraktach terminowych, przedstawionych na wykresach oraz w zbiorach danych z sesji giełdowych. Na ich podstawie analitycy przewidują trendy rynkowe na różne okresy, w zależności od przyjętego horyzontu inwestycyjnego. Analityka technicznego nie interesuje, jakie czynniki wpłynęły na układ sił podaży i popytu. Jego zadaniem jest prognozowanie, czy w przyszłości będzie przeważać popyt, czy podaż.

Analizy kontra emocje

Czasami nawet najlepsza analiza nie zastąpi intuicji, która jest niezbędna do oceny czynników wpływających na kurs akcji, a niepoddających się żadnej regule. Mowa tu o czynnikach psychologicznych czy emocjonalnych, przede wszystkim strachu i chciwości. Plotki potrafią wywołać strach, którego następstwem są nieracjonalne wyprzedaże. Chciwość zaś potrafi doprowadzić do potężnego przewartościowania akcji i nielogicznych wycen.

Rynek kapitałowy, jak każdy inny, podatny jest na mody. Inwestowanie w różnego rodzaju spółki czasem jest bardziej, a czasem mniej popularne. Swoje pięć minut miały branże budowlana, internetowych start-upów czy energii odnawialnej.

Według portalu Jakgracnagieldzie.com.pl wycenę spółek w istotnym stopniu kształtuje sentyment inwestorów. Jeżeli na rynku jest wielu inwestorów, którzy „sparzyli się” na jakiejś spółce, musi minąć dużo czasu, zanim firma odzyska zaufanie. Dlatego najlepsze spółki tak dużą wagę przywiązują do relacji inwestorskich i dbałości o swój pozytywny wizerunek.

 

Barometry wyceny

Wskaźniki finansowe obliczane na podstawie sprawozdań finansowych oraz cen rynkowych akcji:

  • wartość nominalna – wielkość kapitału akcyjnego przypadająca na jedną akcję;
  • wartość emisyjna – cena, po jakiej akcja sprzedawana jest na rynku pierwotnym;
  • wartość księgowa – wartość aktywów netto spółki przypadająca na jedną akcję;
  • wartość rynkowa – cena, po jakiej akcja jest sprzedawana na rynku wtórnym (np. na giełdzie);
  • zysk przypadający na jedną akcję (EPS , Earnings Per Share) – iloraz zysku netto spółki oraz liczby akcji;
  • dywidenda przypadająca na jedną akcję (DPS , Dividend Per Share) – iloraz dywidendy (czyli zysku do podziału) i liczby akcji;
  • wskaźnik cena/zysk (C/Z, P/E, Price – Earnings Ratio) – iloraz ceny rynkowej akcji i zysku netto przypadającego na jedną akcję;
  • stopa dywidendy (Dividend Yield) – iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję i ceny rynkowej akcji;
  • wskaźnik cena/wartość księgowa (C/WK, P/BV, Price – Book Value Ratio) – iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej akcji.


Źródło: www.knf.gov.pl

 

 
Opracowanie,
Zespół Pioneer Pekao TFI S.A.

 


Skontaktuj się z nami

Centrum Obsługi Klienta:
801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40
pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl